Општи акти школе

ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА 2023. – 2024. ГОДИНУ ПРЕУЗИМАЊЕ
СТАТУТ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О РАДУ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ЗА 2024. ГОДИНУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О НАБАВЦИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О АДМИНИСТРАТИВНО-КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ЛИСТА КАТЕГОРИЈА РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
И ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ
ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ
ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ У НИШУ
ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ
ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ
ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ ПО ПРИТУЖБАМА НА РАД ШКОЛЕ И ПОСТУПАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ СА ДОНАЦИЈАМА У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ИНТЕРНОМ ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ПРЕУЗИМАЊЕ
ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ПРЕУЗИМАЊЕ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОД. ПРЕУЗИМАЊЕ
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОД. ПРЕУЗИМАЊЕ
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОД. ПРЕУЗИМАЊЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОД. ПРЕУЗИМАЊЕ
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОД. ПРЕУЗИМАЊЕ
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОД. ПРЕУЗИМАЊЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ ПРЕУЗИМАЊЕ