Ученички парламет

 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ

За рад Ученичког парламента школе је задужен наставник Величковић Бојан. Ученички парламент Школе чине по два представника сваког одељења у Школи. Ученички парламент има своје председништво које чини пет ученика (председници на нивоу разреда и председник Ученичког парламента Школе).

Представници УП у Школском одбору су Адамовић Богдан из IV-2 и Филиповић Милица из IV-2.Ученички парламент Школе бавиће се питањима од виталног интереса ученика и целе школе.

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ
 

СЕПТЕМБАР

·         Конституисање Ученичког парламента

·         Избор руководства и председништва

·         Избор два пунолетна представника Ученичког парламента за проширени сазив Школског одбора

·         Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања парламента, са правима и дужностима чланова; упознавање са нормативним актима школе (Статут; Програм рада школе); Законом о основама система (део који се односи на ученике); Правилником о понашању ученика; Пословником о раду парламента и сл.

·         Програм за обележавање Дана Школе 10. октобра

 

ОКТОБАР

·         Усвајање новог Пословника о раду Ученичког парламента у Машинској школи у Нишу

·         Израда и усвајање Програма рада Ученичког парламента у овој школској години

·         Припрема за реализацију екскурзије

·         Испитивање потреба ученика – покретање секција

·         Повећање видљивости рада Ученичког парламента

·         Оснивање Дебатног клуба

·         FARE- фудбал против расизма у Европи

НОВЕМБАР ·         Класификациони период

·         Међународни дан толеранције

·         Светски дан деце

·         Дан Конвенције о правима детета

 

ДЕЦЕМБАР

·         Припрема прославе Светог Саве

·         Дан борбе против SIDE

·         Заштита репродуктивног здравља

 

 

ЈАНУАР

·         Инклузија

·         Самовредновање

ФЕБРУАР ·         Дијаграм о успеху и изостајању ученика за прво полугодиште

·         Ефекти изречених васпитно- дисциплинских мера

·         Успех и изостајање ученика

·         Испитивање   потреба    ученика   у    оквиру    професионалне оријентације

·         Борба против говора мржње на друштвеним мрежама “Hate fighters” програм

·         Обележавање “Safe internet day”

·         Болести зависности

 

МАРТ

·         Професионална оријентација

·         Друштвено- користан рад

 

АПРИЛ

·         Професионална оријентација

·         Други класификациони период

·         Организација       помоћи        ученицима       који        постижу незадовољавајуће резултате

·         Светски дан здравља

·         Извештај о екскурзији

 

МАЈ

·         Матурско вече

·         Матурски и завршни испит

·         Развојни проблеми адолесцената

ЈУНИ ·         Анализа рада Ученичког парламента
Током године ·         Чланови УП као вршњачки едукатори
Током године ·         Сарадња са управом школе; понашање ученика, однос ученика према школској имовини, ефекти изречених васпитно- дисциплинских мера, успех и изостајање
Током године ·         Предлози за осавремењавање наставе
Током године ·         Дебате
Током године ·         Повезивање са НВО у граду
Током године ·         Учешће представника у раду ШО
Током године ·         Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Током године ·         Аплицирање код фондација које раде са средњим школама