Потребна документација за упис

Ванредно школовање

Ванредни ученик је лице, које се уписује у први разред, а старије је од 17 година.
Изузетно, лице из осетљивих друштвених група и са изузетним способностима млађе од 17 година може да стиче средње образовање у својству ванредног ученика, ако оправда немогућност редовног похађања наставе, уз сагласност министра.
Својство ванредног ученика може да стекне и редовни ученик када, из оправданих разлога, у току школовања пређе на ванредно школовање.
Пријем докумената, пријављивање за полагање пријемног, односно завршног испита, попуњавање листе жеља, рангирање и распоређивање кандидата старијих од 17 година, који су конкурисали за упис за неки од образовних профила, врши се у надлежној школској управи, сагласно са роковима који важе и за ванредне ученике, о чему је школска управа дужна да благовремено и континуирано обавештава заинтересоване кандидате.

Потребна документација за упис:

 • пријава за упис,
 • оригинално сведочанство о завршеној основној школи,
 • оригинални извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци),
 • лекарско уверење о испуњавању здравствених услова (за образовне профиле у подручју рада Саобраћај- група Железнички саобраћај лекарско уверење издају заводи за здравствену заштиту радника ЖТП-а).

Преквалификација

На програм преквалификације, у току године врши се упис кандидата, који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању. Број кандидата по образовним профилима одређује својим решењем министар просвете.

Потребна документација за упис:

 • пријава за упис,
 • оригинал сведочанстава о завршеним разредима (I, II, III и IV разред претходног образовног профила),
 • оригинал дипломе о положеном матурском испиту,
 • оригинал извода из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци),
 • лекарско уверење о испуњавању здравствених услова (за образовне профиле у подручју рада Саобраћај- група Железнички саобраћај лекарско уверење издају заводи за здравствену заштиту радника ЖТП-а).

Доквалификација

На програм доквалификације, у току године врши се упис кандидата, који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању. Број кандидата по образовним профилима одређује својим решењем министар просвете.

Потребна документација за упис:

 • пријава за упис,
 • оригинал сведочанстава о завршеним разредима (I, II и III разред претходног образовног профила),
 • оригинал дипломе о положеном завршном испиту,
 • оригинал извода из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци),
 • лекарско уверење о испуњавању здравствених услова (за образовне профиле у подручју рада Саобраћај- група Железнички саобраћај лекарско уверење издају заводи за здравствену заштиту радника ЖТП-а).

Специјализација

На програм специјализације, у току године врши се упис кандидата, који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању или четворогодишњем, у складу са наставним планом и програмом специјалистичког образовања. Број кандидата по образовним профилима одређује својим решењем министар просвете.

Потребна документација за упис:

 • пријава за упис,
 • оригинал сведочанстава о завршеним разредима у средњој школи
 • оригинал дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • оригинал извода из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци),
 • лекарско уверење о испуњавању здравствених услова,
 • потврда о радном искуству од најмање две године на одговарајућим пословима.