Ученички парламет

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ

Ученички парламент Школе чине по два представника сваког одељења у Школи. Ученички парламент има своје председништво које чини пет ученика (председници на нивоу разреда и председник Ученичког парламента Школе).

За рад Ученичког парламента Школе у шк. 2023/2024.  год. задуженa је Јелена Симоновић, наставник социологије.

Председник Ученичког парламента је Никола Ракић , ученик одељења IV-2 (уместо III-1), образовног профила Техничар за компјутерско управљање  CNC машина.

АКТИВНОСТИ ПАРЛАМЕНТА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ
 

СЕПТЕМБАР

 

Избор представника одељења

Конституисање Ученичког парламента

Избор руководства и председништва УП

Избор два пунолетна представника Ученичког парламента за проширени сазив Школског одбора

Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања парламента, са правима и дужностима чланова; упознавање са нормативним актима школе

Програм за обележавање Дана Школе 10. октобра

 

ОКТОБАР

Израда и усвајање Програма рада Ученичког парламента

Доношење Пословника о раду УП (по потреби)

Испитивање потреба ученика – покретање секција

Повећање видљивости рада Ученичког парламента

Европски дан против трговине људима

НОВЕМБАР

 

Класификациони период

Међународни дан толеранције

Светски дан деце

Дан Конвенције о правима детета

Међународни дан против насиља над женама

 

ДЕЦЕМБАР

 

Припрема прославе Светог Саве

Дан борбе против SIDE

Заштита репродуктивног здравља

Међународни дан људских права

 

ЈАНУАР

 

Инклузија

Самовредновање

Дан верских слобода

ФЕБРУАР Дијаграм о успеху и изостајању ученика за прво полугодиште

Ефекти изречених васпитно- дисциплинских мера

Испитивање потреба ученика у оквиру каријерног вођења

Болести зависности

 

МАРТ

 

Каријерно вођење и саветовање

Обележавање међународног дана вода

 

АПРИЛ

Организација помоћи ученицима који постижу незадовољавајуће резултате

Светски дан здравља

Извештај о екскурзији (по потреби)

Обележавање Дана девојчица

 

МАЈ

 

Матурско вече

Матурски и завршни испит

Развојни проблеми адолесцената

Безбедност у саобраћају

ЈУНИ

 

Анализа рада Ученичког парламента
Током године Чланови УП као вршњачки едукатори
Током године Сарадња са  руководством школе; понашање ученика, однос ученика према школској имовини, ефекти изречених васпитно- дисциплинских мера, успех и изостајање
Током године Предлози за осавремењавање наставе
Током године Дебате
Током године Повезивање са НВО у граду
Током године Учешће представника у раду ШО
Током године Учешће у раду школских тимова и актива